Обявление за конкурсна процедура за длъжност "Учител"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  ДГ „СВОБОДА”

       обявява прием на деца в Първа възрастова група за учебната 2024/ 2025 година за трите сгради:

ул. "Александър Стамболийски" 78 - основна сграда

ул. "Марко Бехар" 18 - филиал-1 -

ж.к. "Г.Бенковски" 400 - филиал-2

Документите се подават лично от родителите на децата в основна сграда при Завеждащ административна служба / ЗАС/ от 01.01.2024г – 31.05.2024г. При подаване на документите ,родителите ще получат входящ номер чрез, който да проследят класирането на детето.

В ДЕТСКА ГРАДИНА „СВОБОДА“

Даваме предимство на разкриването и развиването на индивидуалните заложби и способности на децата. Извеждаме на преден план социализацията и умението за общуване на децата. Чрез използване на творчески и дигитални форми на образователна и възпитателна работа създаваме реални условия за свобода и самостоятелност на детската личност, които са в основата на възможностите за нейното развитие и успешно преминаване в системата на училищното образование.

 Всички сгради разполагат с големи дворни пространства и съоръжения подходящи за всяка възрастова група. Занималните са просторни и слънчеви. Във всяка една от тях има различни тематични кътове за игри, в които децата през играта се обучават.

Изберете детска градина „Свобода“, ако желаете детето Ви да расте спокойно, уверено и силно!

 За четири години в детска градина „Свобода“ децата ще израснат като личности, обичащи и търсещи знания цял живот.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:
1. Заявление (по образец от детската градина на място или от сайта на детската градина). / изтегли тук /

2. Декларация - прил.2 от Наредбата - изтегли тук!
3. Акт за раждане / копие/

Според Наредбата за приема на деца в детските градини на територията на община Ямбол, класирането за прием  се извършва в периода от 1 до 10 юни на съответната година Можете да се запознаете с Наредбата тук!

КЛАСИРАНЕ:

Списъкът на приетите в първа възрастова група деца и протоколът от извършеното класиране ще се публикуват в сайта на детската градина и на информационните табла до 03.06.2024 г.

ЗАПИСВАНЕ:
Записването на децата от родителите/настойниците в детска градина „СВОБОДА“, се осъществява чрез декларация по образец /получава се от детската градина/

 
Директор: Красимира Трифонова

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  ДГ „СВОБОДА”

Целогодишно приема деца на възраст от 10 месеца до 3 години в три яслени групи:

ул. "Марко Бехар" 18 - филиал-1 - две групи

ж.к. "Г.Бенковски" 400 - филиал-2 - една група

Документите се подават лично от родителите на децата в основна сграда при Завеждащ административна служба / ЗАС/.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:
1. Заявление (по образец от детската градина на място или от сайта на детската градина). / изтегли тук /
2. Акт за раждане / копие/

ЗАПИСВАНЕ:
Записването на децата от родителите/настойниците в детска градина „СВОБОДА“, се осъществява чрез декларация по образец /получава се от детската градина/


Директор: Красимира Трифонова

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на децата приети в ДГ за учебната 2023-2024г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Списък на децата приети в ДГ за учебната 2022-2023г.

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------