Детска градина „Свобода” е общинска детска градина за отглеждане, възпитание и обучение на деца от яслена възраст до постъпването им в първи клас.

 

Детското заведение се помещава в три сгради:

Основна на ул. „Ал.Стамболийски”78 - В тази сграда се помещават 4 занимални, административен блок с лекарски кабинет, кабинет на директора, на счетоводителя и ЗАС.

 

Филиал 1 на ул. „Марко Бехар” 18 е в близост до крайречния булевард. В тази сграда има 5 градински и 2 яслени групи. Децата разполагат с музикален салон за тържества. Дворът е голям, с много растителност, добре поддържан, с обособени детски площадки.

 

Филиал 2 в к/с „Бенковски” 400 , в новоизградения Общностен център”- модерно обзаведени спални помещения, занимални за децата, физкултурен салон, медицински кабинет. Добре поддържани детски площадки със съвременни съоръжения за игри.

 

В Детска градина „Свобода“ за децата се грижи и Екип за личностна подкрепа от логопед, педагогически съветник и ресурсен учител.

Общо в трите сгради функционират 11 градински групи и 3 яслени.

 

Тук децата получават:

- внимание и грижи от опитни и отговорни педагози, медицински сестри и помощно-обслужващ персонал;

- дневен режим, осигуряващ активност на децата и разнообразни дейности носещи им радост и емоции, и целящи предпазването им от нервно-психическо натоварване;

- специализирана подготовка за училище;

- възпитаване в граждански и нравствени добродетели;

- пълноценно и рационално хранене;

 

 

Допълнителни педагогически услуги:

- английски език

- народни танци

- футбол

- йога